Search the Community

Showing results for tags 'report'.More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • News
    • News
    • Development Announcements
  • Information & Support
    • TruckersMP Rules
    • Guides
    • Help
    • Bug Reports
    • Suggestions
    • Recruitment
  • Community
    • General Discussion
    • Discord
    • Companies
    • Community Events
    • Off Topic Discussion
    • Developer Portal
    • Unofficial tools
    • Media
  • International Community
    • Other Languages
  • Archive
    • Archive
    • Trash

Found 203 results

  1. Masz już dość nagrywania dowodów używając zewnętrznych programów, które zużywają dość duże zasoby Twojego komputera? Tracisz czas na edytowanie długości filmików do Reportów? Jest na to rozwiązanie. Ale co to jest? Windows 10 zawiera funkcję o nazwie "DVR z gry" do nagrywania wideo w ramach każdej zweryfikowanej gry. Zarówno Euro Truck Simulator 2 jak i American Truck Simulator należą do tej kategorii. Ta funkcja jest podobna do tej użytej w NVIDIA Shadowplay i Replay Buffer w OBS, lecz bez ciężkich procesów w tle, dzięki czemu Twoja gra jest bardziej płynna, ponieważ "DVR z gry" jest dołączony i zoptymalizowany w systemie operacyjnym. Jak to działa? To proste. Wchodzisz do gry i kiedy chcesz nagrać coś co się właśnie stało, naciskasz kombinacje klawiszy WIN+ALT+G. Spowoduje to utworzenie pliku wideo w określonym folderze. Na przykład: Jedziesz sobie spokojnie i nagle nadjeżdza Scout z NCZ hackiem i wysyła Cię do innego wszechświata. Po zreportowaniu delikwenta w grze ( Wiadomo, że i tak nikt nie przejrzy ), naciskasz kombinację klawiszy WIN+ALT+G, a klip wideo z tym co się wydarzyło w ostatnich 15, 30 sekundach lub więcej ( zależnie od konfiguracji ), zostanie zapisany w wybranym wcześniej przez Ciebie folderze. Co potrzebuję? Windows 10 Creators Update ( 1703, Build 15063) lub wyższy. Prawdopodobnie i tak już spełniasz te wymagania. Co muszę zrobić? 1. Wejdź w "Ustawienia": 2. Wybierz "Granie": 3. W zakładce "Pasek Gry" sprawdź czy zaznaczona opcja jest włączona: 4. W zakładce "DVR z gry" również sprawdź czy zaznaczona opcja jest włączona: Notka: Nie zapomnij o wybraniu ilości sekund, które mają być nagrane przed wciśnięciem kombinacji klawiszy. Osobiście polecam 30 sekund lub 1 minuta. Zazwyczaj więcej nie potrzeba. 5. (Opcjonalnie) W zakładce "DVR z gry" możesz wybrać czy wideo ma mieć dźwięk: Notka: Kiedy chcemy zgłosić kogoś za Ramming, Reckless Driving, Hacking itp, opcja nagrywania dźwięku może pozostać wyłączona, gdyż wtedy wielkość pliku wideo będzie mniejsza, a w takich przypadkach dźwięk nie jest konieczny jako dowód. Kiedy jednak chcemy zgłosić kogoś za CB Abuse ( Spam, Obrażanie ) trzeba mięć tą opcję włączoną, ponieważ w innym przypadku nasze zgłoszenie może zostać odrzucone. 6. (Opcjonalnie) W zakładce "DVR z gry" możesz wybrać czy dźwięk ma być nagrywany tylko z gry czy wraz z dźwiękami systemowymi: Notka: Włączenie tej opcji może być przydatne, kiedy podczas gry słuchasz w tle Spotify itp. i nie chcesz żeby piosenka której obecnie słuchasz również się nagrała. 7. (Opcjonalnie) W zakładce "DVR z gry" możesz wybrać właściwości wideo: Notka: Domyślne ustawienia (30 FPS, Standard) wystarczają w zupełności jako dowód do zgłoszenia. Czy to koniec? Tak, możesz teraz włączyć grę i zarejestrować to co się wydarzyło naciskając kombinację klawiszy WIN+ALT+G (Możesz dodać inną kombinację w zakładce "Pasek gry"). Domyślnie, filmiki zapisywane są w C:\Users\TWOJA_NAZWA\Videos\Captures. Źródła: oraz Poradnik opracowany przez: @Gonzalox Tłumaczenie: @Kid Fabi
  2. Worldwide Report section

    Suggestion name: Add a worldwide report section for everyone in the website Suggestion description: I mean, add a report section where there we can see (read descriptions, watch videos, etc) all the reports that the moderators are receiving every day. Obviously, a normal user that's not a game moderator can't comment any report, just can watch them. Any example images: Not a real one, but imagine a normal report section of a user, but with all the reports that people make. Why should it be added?: I think that it could be curious to see some reports that are not made by you. Reading different descriptions, reasons and watch different videos. And (hope that no) see a report where you are the perpetrator (Ups)
  3. report

    hello.i can ban only 10 player???
  4. I'm waiting reply for report... 25 Hours. If you're a staff member, will you take action on this criminal? Thank you. MP ID : 997102
  5. Evidencias necesarias?

    Mande un Reporte de una persona que estaba bloqueando la calle, en ese reporte envie un video de 28 segundos donde esa persona no se movia ni hacia nada, al ver hoy el reporte me dice que no hay suficiente evidencia. me pueden decir que evidencia se debe presentar?
  6. Report System Works SLOWLY

    Suggestion Name: Report System Works SLOWLY Suggestion Description: Whenever I report someone on the website, it takes 3 to 4 days to reply. My suggestion is: You should employ more admins to reply to the reports. Any example images: https://i.gyazo.com/5727ae9e0510981ab6d6ef38ef5faa4a.png Why should it be added?: Therefore there will be no stuck and faster reply. If you solve this problem, you will keep the right players on the road. Thanks
  7. Suggestion Name: Hotkey for reporting players in-game Suggestion Description: Make a /rep + (player_id) hotkey or even further /rep + (player_id) + (item1[, item2], [item3]) Any example images: No. /rep 1234 ram, block, reckless or /rep 1234 cb something like that Why should it be added?: I can't drive and report at the same time. My mouse can only be steering or clicking the menu. Also posting video as evidence on the report system IS risky. I just lost 1 quota just because my reports are ACCEPTED. Therefore I don't trust that report system anymore. To keep my remaining quota, the only way to report is doing it in-game (but no video). And stopping the car to report creates traffic, that is risky too (you stopped in the highway just to report and you may get banned). I don't know if there is any playback for in-game moderators to review, but this is the last chance for me to report a player properly ...
  8. Report

    How quickly do they consider the report? Through how many it is possible to receive the answer? Thank you. [RU][ORIGINAL] Как долго рассматривают отчет? Через сколько можно получить ответ? Спасибо.
  9. ID was not found

    Hello. Today i got rammed intentionally by a player and as usual i wanted to report him but strangely when i insert his ID the site tells me "ID was not found". How is this possible? Link of the video:
  10. ¿Estás cansado de grabar videos del juego usando algún software externo que ocupa los valiosos recursos de tu ordenador? ¿Desperdicias tu tiempo editando largos videos para hacer reportes? Aquí tenemos la solución. ¿Pero esto qué es? Windows 10 incluye una función llamada Game DVR para grabar video dentro de cualquier juego verificado, Euro Truck Simulator y American Truck Simulator están dentro de esa categoría. Esta función es similar a la usada en NVIDIA Shadowplay y Replay Buffer en OBS pero sin pesados procesos que ocupan memoria RAM, haciendo tu juego un poco más fluido ya que Game DVR está incluido y optimizado en el sistema operativo. ¿Y cómo funciona? Sumamente simple: Entras al juego y cuando quieras grabar lo que recién acaba de pasar presionas la combinación de teclas WIN+ALT+G, esto creará un archivo de video en una carpeta específica. Por ejemplo: Estás conduciendo tranquilamente y de pronto viene un Skoda Car con hack NCZ y lag y te manda a volar hacia otro universo, te ha parecido un lindo momento asi que presionas la combinación WIN+ALT+G y un clip de video será guardado con lo que acaba de pasar en los últimos 15, 30 o más segundos (dependiendo de tu configuración) antes de presionar la combinación. ¡Lo quiero ya! ¿Qué necesito tener? Windows 10 Creators Update (1703, Build 15063) o superior. Probablemente ya cumplas este requisito. ¿Y ahora qué hago? Abre "Configuración": Selecciona "Gaming": En la pestaña "Game bar" verifica que esté activa la siguiente opción: En la pestaña "Game DVR" verifica que esté activa la siguiente opción: Nota: No olvides seleccionar la cantidad de segundos que se grabarán antes de que presiones la combinación de teclas, te recomendamos 30s aunque 15s también es viable. (Opcional) En la pestaña "Game DVR" puedes elegir si tu video tendrá audio: Desactivado: Tu video pesará menos. Es buena idea si es que solo grabarás reportes de incidentes carreteros ya que el audio no es necesario para la evidencia. Activado: Tu video pesará un poquito más. Es buena idea para grabar evidencia donde el audio es importante, por ejemplo: Insultos de voz vía CB Radio. (Opcional) En la pestaña "Game DVR" puedes elegir si el audio de tu video será solo del juego o también incluirá los sonidos del sistema: Activada es una excelente opción para aquellos que juegan y escuchan música con alguna aplicación, por ejemplo Spotify, y que no desean que sus canciones se escuchen en el video. (Opcional) En la pestaña "Game DVR" puedes seleccionar los parámetros del video: Puedes elegir los frames per second que se grabarán, con 30FPS es más que suficiente. También puedes seleccionar la calidad del video, Standard está bastante bien. ¿Y eso es todo? Ya puedes abrir el juego y grabar tus clips de lo que acaba de pasar presionando las combinación de teclas WIN+ALT+G (puedes agregar otra combinación de teclas en la pestaña Game bar). Por defecto los videos se guardan en This PC -> Videos -> Captures. English version of this guide:
  11. Are you tired of recording videos of the game using some external software that takes up the valuable resources of your computer? Do you waste your time editing long videos to make reports? Here we have the solution. But what is this? Windows 10 includes a feature called Game DVR to record video within any verified game, Euro Truck Simulator 2 and American Truck Simulator fall into that category. This function is similar to the one used in NVIDIA Shadowplay and Replay Buffer in OBS but without heavy processes, making your game a little more fluid since Game DVR is included and optimized in the operating system. And how it works? Simple, you enter the game and when you want to record what just happened you press the key combination WIN+ALT+G, this will create a video file in a specific folder. For example: You are driving quietly and suddenly a Skoda car comes with NCZ hack-lag and sends you to fly to another universe, it seemed like a nice moment so you press the combination WIN+ALT+G and a video clip will be saved with what has just happened in the last 15, 30 or more seconds (depending on your configuration) before pressing the combination. I want it now! What I need? Windows 10 Creators Update (1703, Build 15063) or higher. You probably already meet this requirement. And now what do I do? Open "Settings": Select "Gaming": In the "Game bar" tab, verify that the following option is active: In the "Game DVR" tab, verify that the following option is active: Note: Do not forget to select the number of seconds that will be recorded before you press the key combination, we recommend 30s although 15s is also viable. (Optional) In the "Game DVR" tab you can choose if your video will have audio: OFF: The file size will be smaller. It is a good idea if you will only record reports of road incidents since the audio is not necessary for the evidence. ON: The file size will be a bit larger. It is a good idea to record evidence where audio is important, for example: Voice insults/spam via CB Radio. (Optional) In the "Game DVR" tab you can choose if the audio of your video will be only of the game or it will also include the sounds of the system: ON is an excellent option for those who play and listen to music with some application, for example Spotify, and who do not want their songs to be heard in the video. (Optional) In the "Game DVR" tab you can select the parameters of the video: You can choose the frames per second that will be recorded, with 30FPS is more than enough. You can also select the quality of the video, Standard is quite good. We already finished? Yes, you can now open the game and record your clips of what has just happened by pressing the WIN+ALT+G key combination (you can add another combination of keys in the Game bar tab). By default the videos are saved in This PC -> Videos -> Captures. Spanish version: Polish version:
  12. Report

    Olá, gostaria de saber porque está demorando mais do que o normal para a aceitação dos meus reports enviados??
  13. Report

    Merhaba report ederken olayda 2 kişi geçiyorsa ayrı ayrı reportmu acılmalı yoksa tek reporttan 2 side banlanıyormu Hello reporting 2 people in the event of passing the report separate separately if the report only two people are banned
  14. I've noticed my ingame reports are usually being rejected while my website reports with video footage are mostly getting accepted. I have seen videos on YouTube where game moderators are capable of replaying sessions over and over for decent evaluations. My question is: When does recording the session after reporting a player actually start? The moment it gets reported or is everyone already being recorded beforehand? The former would explain why my ingame reports are mostly getting rejected because the recorded sessios don't show what happened before.
  15. hi i am writing up a report and i dont know how i am meant to copy my video evidence to the report as there is no option to upload thank in advance
  16. How to proceed when rammed.

    Greetings, my fellow truckers! Today, on this topic, I'll teach you how to proceed (under my perspective) when you get rammed. For this situation, I will consider that you are recording. 1. When you get rammed, the first thing you should do is clear the road to other players. If you are upwards, do a /fix and move your truck to the shoulder ASAP, if not, do a F7 + ENTER! We need to be kind to the other players! 2. Do NOT, in ANY given circumstances, insult the user trough the CB radio or chat. If you do insult, you will lose your right to report plus it's not cool to insult other people. 3. Be sure to type /pinfo [user id] and take a screenshot. You'll need the info displayed on the screen to report the player. Also, do a in-game report, it's worth a shot! 4. Upload the evidence on the preferred media, better if hidden (only accessible with a link) and submit a report on the website! That's all guys! Thanks!
  17. Reportlar Neden İşleme Konulmuyor

    Arkadaşlar merhaba. Kısaca sorunumu belirteyim. 10 Marttan beri reportlar neden işleme konulmuyor Türk admin mi kalmadı nedir? Arkadaşım da aynı sorunu yaşıyor. Reportu ingilizce gönderdiğimiz de hemen işleme konuluyor. Cevaplarınızı bekliyorum İyi forumlar İyi eğlenceler.
  18. Kako doznati TruckersMP ID

    Pozdrav, zanima me jel moguće kako saznati ID od igrača preko nickname ili steam profila? Pitam zato što sam zaboravio lupiti /pinfo, htio bi prijaviti igrača preko web stranice. Uspio sam naći ovog prvog WaRnIng1337, ali nemogu ovog drugojg Zuczek1233. Video možete pogledati ovdje -> https://www.twitch.tv/videos/237205126
  19. Flashing image BUG

    Game: Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Mod version: updater version: 1.0.0.4// Patch version: 0.2.2.2.6 Controllers used: Keyboard Description of the emission: The pictures blink. He has no permanent place. How to grow: There is no permanent place. Close to every player! Screenshots / Videos: https://imgur.com/a/yOaFT (So it flashes quickly and folds back. It does not always cover the entire screen
  20. [PT] Há muita demanda nos reports?

    Fiz alguns reports para serem analisados desde 04/03 e não houve retorno. No aguardo. Obrigado. Rodamos juntos! Abraços,
  21. Reportların İşe Yaramaması

    Oyun içi report sistemini adminler önemsemiyor mu acaba? O kadar ters şeritten gelip çarpan oldu sollarken önüme kıran oldu. Hepsini reportladım ancak hiçbirisi banlanmadı. Geçen gün kayıt aldım Youtube üzerinden reportladım o da kabul edildi yazıyor ancak sonuçlanmadı. Bu soruna acilen çözüm bulunması lazım. Ya admin sayısı artmalı ya da başka bir sistem gelmeli.
  22. Birini reportladığımda ve o kişi banlandığında ne kazanıyorum?
  23. Last week Myself and Pascal from Truckers.FM were lucky enough to be invited the beautiful city of Prague visit SCS Software! (and of course, see the sights and eat some fantastic food!) So, your probably wondering. What is the reason for this trip? Well to be honest, we've always wanted to visit the Czech Republic, especially Prague. It's been on my list for a while and I'm so glad to have the opportunity to visit it. It's a beautiful city with a rich history which is prevalent to see when you walk around. From the old trams to the beautiful cathedrals, Prague is a city I'd happily get lost in, with surprises around every corner! If you love food, and drinking then your in luck! Prague is pretty well known for (in some areas) having beer that is cheaper than water, and having some very tasty dishes. Our long-time friend RootKiller was able treat us to our very first Czech Dish! I personally had Beef Goulash and Bread Dumplings (Also known as Hovězí Guláš) It was incredibly tasty, and those bread dumplings we're just fantastic. But enough words, let my picture below do the talking! NOM. To jídlo bylo vynikající! Enough about your stomach! What did you do at SCS Software's Offices!? We we're incredibly privileged to be invited to the home of SCS Software. Before we even get into detail on how it was visiting the offices, we like to extend a HUGE thank you to RootKiller, Nemiro and Pavel for being so kind to allow us to visit and take us around and introduce us to everyone and just put up with a couple of fan boys basically! But seriously, Děkuji ! I may or may not of intentionally blurred some PC screens. Or maybe they actually are working on a whirlwind DLC. You'll never know. Nemiro was kind enough to take meet us and take his own time out to take us around the offices, and first thing is WOW. If you haven't already, vote for SCS Softwares offices for the best one of 2018 (http://blog.scssoft.com/2018/01/meeting-room-of-year-competition.html) because they really are fantastic. Each area or section (as seen above) is dedicated to a project/game or task, with a Whiteboard/Sliding TV and Meeting area in front which are used for team meetings and briefings, and for drawing 8/8 memes on them (which we totally loved, keep on drawing!) There are also lots of little meeting rooms, and offices which can be used for individual work or one on one meetings. They have also have a boss break room. Fatboy Pillows, Coffee, Tea and a great view. Just awesome. One thing we noticed when being taken around the offices was that each member of the team was working hard. From what we saw, every member was dedicated to their task that day, it was fantastic to see such a great team spirit and everyone just cracking on with what they were working on. It really gave myself a sense of how much SCS Software care for their community, their games and how much they really are listening to us. Did you do anything else in the offices? Absolutely! Besides our fantastic tour, in which we met a lot of fantastic people (including George.. you know George! He owns George's Radio in the Scania R/S Truck!) We got to have a try at their Motion Simulator which is used for testing as well as just having fun on. They were the same ones used in the Truck Racing Tour with SCS as featured on the blog. It was a lot of fun, driving on it makes you aware of how bad of a driver you maybe, especially when you crash. Which I did not.. *cough* SCS as a team also came up with an idea prior to our visit to create something special for us at Truckers.FM for our contribution to the community experience for truckers around the world. Your reading it here first, and soon you'll be hearing it! That's right, we were lucky enough to jump into the in-house studio (used to process truck sounds and also everyone favorite In-Game Menu Music!) to create some special Jingles for Truckers.FM which you'll be hearing very soon EXCLUSIVELY on Truckers.FM As you can see, those involved (including Pavel Šebor the CEO!) had a ton of fun. Heck, some even bought their own instruments to play for the recording session From didgeridoos to ukulele's we made some pretty fun Jingles for listeners to enjoy while trucking. Again, we were massively grateful for this experience and time we had to chat and bond with the team. It really will be something we won't forget. There is honestly so much more I could write about our experience, but I think i'd have to release it as a book if that came to be. In short, we are super thankful for the friends we met and made in Prague, our time there and the relationships we got to build. It made me smile ear to ear knowing that a lot of the good folk there knew who we were and what we did, and loved what we do. They work with passion, dedication and some good food dishes from a downstairs cafeteria. If you have any questions about our trip, I'm happy to answer them! I hope you enjoyed this small report on our trip, and well. Thank you to you all for supporting TruckersFM to get to this point! Your all fantastic, Happy Days! Much Love London! TL:DR - Food, Drink, SCS Offices, Recording, Driving, Fun.
  24. Report

    It is allowed to use camera 0 to be able to report to a player. Is that I start doing my work of hunting the trolls
  25. Report

    If a video shows two trolls blocking the video you have to make a separate report of each one with a rough report ?