Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'license'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • News
  • News
  • Development Announcements
  • Official TruckersMP Events
 • Information & Support
  • TruckersMP Rules
  • Guides
  • Help
  • Suggestions
  • Recruitment
 • Community
  • Discussion
  • VTC System
  • Event System
  • Discord
  • Developer Portal
  • Unofficial tools
  • Media
  • Q&A
 • International Community
  • Other Languages
 • Archive
  • Archive
  • Trash

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Location


Interests


Known languages


VTC Name


Twitch


X (formerly Twitter)


Facebook


World Of Trucks


YouTube

Found 3 results

 1. Heya! If you drive a car, which one do you drive? And if you don't own one yet, which is your dream car? Feel free to add details such as colour, horsepower, equipment etc. I'll start - Audi S4 S-line - Glossy Black, 2009 - 143 HP, 2.0 TurboDiesel - about 120.000 km
 2. In this guide I will show you how to change the colour of your license plate's text! WARNING: This won't work if you have an active license plate on World of Trucks. Make sure to remove that before proceeding. Step 1: Setting up your save profile. To do this we will have to edit your save profile. First we need to make your profile save in a format that can be decrypted. Go to the ETS2 My Documents folder: (C:\Users\[Your username]\Documents\EuroTruckSimulator2) and open the config.cfg with Notepad. Once you've opened it, press Ctrl + F and search for g_save_format and change the number to "2", as seen below. Now start the game, sign into your desired profile and then quit the game so that it can auto-save in the new format. Step 2: Save Editing For this step you will need to download the save decrypter from here. Go back into your ETS2 My Documents folder, and open the profiles folder. (Not profiles(1.18.1.3s).bak or something like that. Those are backups the game makes when it updates.) If you look at the "date changed" of the folders there, you'd see your most recently used profile will have the most recent date and time. (If you don't see that, click on "View" at the top of the window and selected "Details" from the list) open that then open the save, followed by the autosave folder. Paste SII_Decrypt.exe here. Before we do any editing, it's best if you make a backup of the game.sii, in case something goes wrong. Once that's done, drag the game.sii over the SII_Decrypt.exe and it will decrypt the save profile. Now, open the game.sii with notepad. The easiest way to find the line we want to edit is to search for you truck's current license plate in the game. Mine is "KE 51 000", so I'll press Ctrl + F and search for that. You should find a line looking something like this: license_plate: "KE 51 000|denmark" Just to make sure it's the correct truck, look at the lines below it, they will tell you what make and model it is. Sometimes if the plates have some sort of coat of arms or sticker on them, the line will look like this: <offset hshift=2><img src=/material/ui/lp/czech/frontb.mat color=FFFFFFFF width=5 height=50> You can just leave it be, or erase it if you don't want to have the sticker on your plate. While you are here you could also change the text and country of the license plate. This is a handy method to get different vanity plates on different trucks, unlike World of Trucks' single vanity plate applied on all of your trucks. "KE 51 000|denmark" Red: Text of plate Blue: Country of plate Note: You can only use countries that are in the game. If you write something like "argentina" it will only crash the game, or give you a blank plate. You also cannot use special symbols like $%&@ etc. Dashes ( - ) are allowed. Now, to the colouring part. To change the color of the text, you must place this between the " and start of the text of the plate: <color value=FF088A85> FF - Transparency - You don't need to touch this, so just leave it there. 08 - Blue channel 8A - Green channel 85 - Red channel NOTE: In comparison to traditional color codes, the blue and red channels are with switched positions. We will fix this later when we pick ourselves a new color. This is how your line should now look: license_plate: "<color value=FF088A85>KE 51 000|denmark" Next, we will go to this website to get the colour code of our desired colour. We will select a colour, then copy the highlighted value: Next, we go back to the game.sii and change the color code, as shown previously. You must keep the "FF" infront (That is the alpha channel for the opacity which needs to stay as it is. Now, the line for the license plate will look like this: Remember, we need to switch the blue and red channels, so the code "00FF26" will become: license_plate: "<color value=FF26FF00>KE 51 000|denmark" Now save the text file and close it. Now when you go into the game, you will see your newly coloured license plate. ENJOY!
 3. В това ръководство ще ви покажа как да промените цвета на текста на вашата регистрационна табела! ВНИМАНИЕ: Това няма да работи, ако имате активна регистрационна табела на World of Trucks. Не забравяйте да го премахнете, преди да продължите. Стъпка 1: Настройка на вашия профил за запазване. За целта ще трябва да редактираме профила ви за запазване. Първо трябва да направим вашия профил да се запише във формат, който може да бъде дешифриран. Отидете в папката Моите документи ETS2: (C: \ Потребители \ [Вашето потребителско име] \ Документи \ EuroTruckSimulator2) и отворете config.cfg с Notepad. След като го отворите, натиснете Ctrl + F и потърсете g_save_format и променете числото на „2“, както се вижда по-долу Сега стартирайте играта, влезте в желания от вас профил и след това излезте от играта, за да може автоматично да запишете в новия формат. Стъпка 2: Запазване на редактирането За тази стъпка ще трябва да изтеглите оттук дешифриращия запис. Върнете се в папката Моите документи ETS2 и отворете папката с профили. (Не профили (1.18.1.3s) .bak или нещо подобно. Това са резервни копия, които играта прави, когато се актуализира.) Ако погледнете „променената дата“ на папките там, ще видите, че най-скоро използваният ви профил ще има най-скорошната дата и час. (Ако не виждате това, щракнете върху „Преглед“ в горната част на прозореца и изберете „Подробности“ от списъка) отворете, след което отворете запазването, последвано от папката за автоматично запазване. Поставете SII_Decrypt.exe тук. Преди да извършим редактиране, най-добре е да направите резервно копие на game.sii, в случай че нещо се обърка. След като направите това, плъзнете game.sii през SII_Decrypt.exe и той ще дешифрира профила за запазване. Сега отворете game.sii с тефтерче. Най-лесният начин да намерим реда, който искаме да редактираме, е да потърсите текущата регистрационна табела на вашия камион в играта. Моята е "KE 51 000", така че ще натисна Ctrl + F и ще потърся това. Трябва да намерите линия, изглеждаща така: регистрационен номер: "KE 51 000|denmark" Само за да сте сигурни, че това е правилният камион, погледнете линиите под него, те ще ви кажат каква марка и модел е тя. Понякога, ако на плочите има някакъв герб или стикер, линията ще изглежда така: <offset hshift=2><img src=/material/ui/lp/czech/frontb.mat color=FFFFFFFF width=5 height=50> Можете просто да го оставите да бъде или да го изтриете, ако не искате да има стикера в чинията си. Докато сте тук, можете също да промените текста и държавата на регистрационния номер. Това е удобен метод за получаване на различни табели за суета на различни камиони, за разлика от единичната табелка за суета на World of Trucks, прилагана върху всички ваши камиони. "KE 51 000|denmark" Red: Text of plate Blue: Country of plate Забележка: Можете да използвате само държави, които са в играта. Ако напишете нещо като "аржентина", това ще срине само играта или ще ви даде чиста чиния. Освен това не можете да използвате специални символи, като $% & @ и т.н. Тирета (-) са позволени. Сега към частта за оцветяване. За да промените цвета на текста, трябва да поставите това между „и началото на текста на табелата: <color value=FF088A85> FF - Прозрачност - Няма нужда да докосвате това, просто го оставете там. 08 - Blue channel 8A - Green channel 85 - Red channel ЗАБЕЛЕЖКА: В сравнение с традиционните цветови кодове, синият и червеният канал са с превключени позиции. Ще поправим това по-късно, когато си изберем нов цвят. Ето как сега трябва да изглежда вашата линия: license_plate: "<color value=FF088A85>KE 51 000|denmark" След това ще отидем на този уебсайт, за да вземем цветния код на желания от нас цвят. Ще изберем цвят, след което ще копираме маркираната стойност: След това се връщаме към game.sii и променяме цвета на кода, както е показано по-горе. Трябва да запазите "FF" инфронта (Това е алфа каналът за непрозрачността, който трябва да остане такъв, какъвто е. Сега редът за регистрационния номер ще изглежда така: Не забравяйте, че трябва да превключим сините и червените канали, така че кодът "00FF26" ще стане: license_plate: "<color value=FF26FF00>KE 51 000|denmark" Сега запазете текстовия файл и го затворете. Сега, когато влезете в играта, ще видите новата си цветна регистрационна табела. Насладете се !
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.